صاحب امتیاز : موسسه فرهنگی هنری انتخاب آتیه ایرانیان

مدیر مسئول : حسین مختاری

سردبیر : کوروش دزفولی

آدرس: میدان آرژانتین - خیابان بیهقی

ایمیل تحریریه : Info@cafenamayesh.com